example

“INDUL A NYÁR EZERREL” A PODRAVKA ÉS SPAR NYEREMÉNYJÁTÉKA RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1. Az „INDUL A NYÁR EZERREL” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője PODRAVKA-INTERNATIONAL Kft. (székhely: 1143 Budapest, Ilka utca 34., adószám: 10862890-2-42; a továbbiakban: Szervező).

1.2. A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, az Ékezet Produkciós és Marketing Iroda Kft. (székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 171.; a továbbiakban: Lebonyolító) látja el.

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.11. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék 4. pontban írt időtartama alatt

2.1.1.vásárol bármely magyarországi SPAR üzletben SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. – SPAR, City SPAR, INTERSPAR, SPAR partner, SPAR market, SPAR express) vagy a SPAR online shopban kiskereskedelmi forgalmazás keretében kapható, bármilyen Vegeta vagy Podravka Ajvár terméket (a továbbiakban: Termék; a Játékban résztvevő Termékek pontos listáját a Játékszabályzat 3. pontja tartalmazza) legalább 1000 (ezer) Forint értékben egyszerre, egy vásárlás alkalmával (vagyis úgy, hogy egy Blokkon vagy Elektronikus számlán legalább 1000 Forint értékű [egy vagy több] Termék szerepel), majd

2.1.2.A www.vegeta.hu/nyeremenyjatek honlapon keresztül elérhető promocio.nyerjavegetaval.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) megadja a következő valós személyes adatait megadja: teljes név, e-mail cím, továbbá a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt, és hozzájárul az adatainak a Játékkal összefüggő – a jelen Játékszabályzatban írtak szerinti – kezeléséhez, valamint

2.1.3. a Weboldalon feltölti az általa a Játék 4. pontban írt időtartama alatt vásárolt Termék(ek) vásárlását igazoló tételes blokkon (amelyen a megvásárolt Termék(ek) neve is látható; a továbbiakban: Blokk) vagy a SPAR online shopban történő vásárlás esetén az elektronikus számlán (a továbbiakban: Elektronikus számla) szereplő, blokk esetében, AP kódot a vásárlás időpontjával (dátum, óra, perc) együtt, valamint a Blokkot szkennelt formában vagy lefényképezve, illetve az Elektronikus számla esetében a számla számlaszámának első 9 karakterét kell feltölteni az AP kód helyére, és a vásárlás idejének a számlán szereplő időpont kerül feltüntetésre (Amennyiben a számlán nem szerepel óra, perc úgy azt a rovatot üresen kell hagyni).

2.2. A Játékos csak abban az esetben vehet részt a Játékban, ha a 2.1.1. pontban megjelölt legalább 1000 Forint értékű Termékeket egy időben és egy helyen, egy vásárlás alkalmával vásárolta, vagyis a megvásárolt Termékek ugyanazon a Blokkon vagy Elektronikus számlán szerepelnek.

2.3. Egy Játékos a Játék időtartama alatt korlátlan számú Pályázat beküldésére jogosult. Amennyiben a Pályázat már egy korábbi beküldéshez tartozó e-mail cím és AP kód / számlaszám adatpárost tartalmaz, úgy a Szervező az első beküldött Pályázatot regisztrálja, a megegyező adatpárost tartalmazó Pályázatot törli és a Játék során nem veszi figyelembe. Azonos e-mail címmel, több alkalommal minden esetben különböző AP kódot / számlaszámot lehet csak beküldeni.

2.4. A Játékos köteles a Játék végét követő 30 (harminc) naptári napig a Pályázati adatokat tartalmazó Blokko(ka)t vagy Elektronikus számlá(ka)t sértetlen és jól olvasható állapotban megőrizni, és a Szervező esetleges felhívására a Szervező részére bemutatni. A Szervező kizárólag azokat a Blokkokat vagy Elektronikus számlákat fogadja el, amelyen a vásárolt, 2.1.1. pontban megjelölt Termék(ek) feltüntetésre került(ek) és egyértelműen beazonosítható(ak) a Termék(ek), továbbá a Blokkon vagy Elektronikus számlán feltüntetett vásárlás időpontja a 4. pontban megjelölt időtartam alá esik.

2.5. A Lebonyolító/Szervező a Nyeremény átadását megelőzően ellenőrzi a Blokkon vagy Elektronikus számlán található Termék(eke)t és a vásárlás dátumát, időpontját. Amennyiben a Játékos nem tudja a nyertes AP kódot / számlaszámot tartalmazó tételes Blokkot vagy Elektronikus számlát olvasható formában feltölteni/bemutatni vagy ha a nyertes AP kód /számlaszám nem egyezik a beküldött Pályázattal, a vásárlás nem a megadott időtartamra esik (dátum, óra, perc), és/vagy a Termék(ek) nem azonosítható(k) be egyértelműen, úgy Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost. Amennyiben a Pályázati adatok elmosódtak vagy egyéb módon sérültek, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható, a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált adatok érvénytelenek és nem vesznek részt a Játékban. A Játékban részt vevő Pályázatok érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a Pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

2.6. A Játékosok a kódfeltöltés során megadott e-mail címük útján kerülnek azonosításra, így az e-mail cím esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.7. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Játékban.

2.8. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.9. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba.

2.10. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, saját e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.11. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.12. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolítók, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.13. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós e-mail címmel, illetve hamisított Blokkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, illetve hamis, vagy hamisított Blokkot használnak fel a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

3. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK

A Játékban részt vesz a Szervező által forgalmazott, bármely magyarországi SPAR (SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.) üzletben kiskereskedelmi forgalmazás keretében kapható, Vegeta és Ajvár termék. A Termékeket az alábbiakban adjuk meg:

EAN KÓD MEGNEVEZÉS
1 3856020245337 Vegeta BIO ételízesítő 120g
2 3850104008054 Vegeta ételízesítő 75 g
3 3850104008825 Vegeta ételízesítő 125 g
4 3850104008597 Vegeta ételízesítő 250 g
5 3850104008443 Vegeta ételízesítő 500 g
6 3850104047046 Vegeta ételízesítő 1 kg
7 3850104248832 Vegeta Natur ételízesítő 75 g
8 3850104257933 Vegeta Natur ételízesítő 150 g
9 3850104266973 Vegeta Natur ételízesítő 300 g
10 5907573338095 Vegeta Grill Classic fűszerkeverék 20 g
11 5907573338279 Vegeta Gyros fűszerkeverék 20 g
12 5907573338071 Vegeta Csirke fűszerkeverék 20 g
13 5907573338057 Vegeta Ínyenc Sültcsirke fűszerkeverék 20 g
14 5907573338392 Vegeta Natur Grill Classic fűszerkeverék 20 g
15 5907573338378 Vegeta Natur Aranybarna Sültcsirke fűszerkeverék 20 g
16 5907573338415 Vegeta Natur Grill Zöldség fűszerkeverék 20 g
17 3850104284762 Vegeta Natur Gyros fűszerkeverék 20 g
18 3850104284755 Vegeta Natur Sertés fűszerkeverék 20 g
19 3850104284779 Vegeta Natur Fokhagymás Sült fűszerkeverék 20 g
20 3850104284786 Vegeta Natur Ínyenc Oldalas fűszerkeverék 20 g
21 3850104284793 Vegeta Natur Zöldfűszeres Szárnyas fűszerkeverék 20 g
22 3850104267215 Vegeta Tyúkhúsleveskocka 120 g
23 3850104274572 Vegeta Gulyásleves- és pörköltkocka 120 g
24 3856020214876 Vegeta Natur Tyúkhúsleveskocka 120 g
25 3856020214906 Vegeta Natur Erőleveskocka 120 g
26 3850104051029 Podravka Ajvár Csemege 350 g
27 3850104050565 Podravka Ajvár Csípős 350 g

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

4.1. A Játék 2022. május 30. napján 00:01-től 2022. június 26. napján 23:59-ig tart.

4.2. A Játék a következő játékhetekre oszlik:

• 1. játékhét: 2022. május 30. – június 05.;
• 2. játékhét: 2022. június 06. – június 12.;
• 3. játékhét: 2022. június 13. – június 19.;
• 4. játékhét: 2022. június 20. – június 26.

5. A JÁTÉK MENETE

5.1. NAPI SORSOLÁSOK

5.1.1. Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően 2022. május 27. napján 11 órakor, közjegyző jelenlétében a Játék teljes időtartamának tekintetében az 6.1.1. pontban meghatározott napi nyereményekre vonatkozóan összesen 28 (huszonnyolc) darab napi nyerő időpontot sorsol ki, minden naptári nap vonatkozásában 1 (egy) darabot. A sorsolás helyszíne: Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda (1163 Budapest, Veres Péter út 99.)

5.1.2. A 6.1.1. pontban meghatározott napi Nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a Nyereményekre vonatkozóan előre meghatározott nyerő időpontokban vagy az azutáni legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc) elsőként töltenek fel érvényes Pályázatot a 2.1. pontban írtak szerint. Amennyiben több Játékos másodpercre azonos időpontban küld be érvényes Pályázatot (tölti ki helyesen a kvízsort), a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.

5.1.3. A nyerő időpontok, a sorsoló bizottság tagjai kivételével, mindenki számára titkosak. A sorsolási jegyzőkönyvet Szervező elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerőidőpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Szervező székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

5.1.4. Amennyiben a napi nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül (így például, ha a Nyeremény kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a nyertes Játékos a 7.1. és 7.2 pontokban meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget), Szervező a 5.1.1 pontban meghatározott napi nyerőidőpontokat követően elsőként beküldött 2 (kettő) Pályázat beküldőit választja tartaléknyertesnek a napi nyeremény tekintetében. A tartaléknyertesek a nyerőidőpont utáni, azt követő első időpillanatokban beküldött Pályázatok időpontjának sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül vagy a Nyereményt a 7.2. pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át. Amennyiben egy tartaléknyertesnek sem lehetséges az adott Nyeremény kiadása, a Nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az adott Nyeremény a Szervezőnél marad.

5.1.5. Amennyiben egy Játékos Pályázata valamely napi sorsolás alkalmával kisorsolásra kerül, a Játékos ugyanezen Pályázata a többi (heti vagy fődíj) sorsoláson is részt vesz. A Játék teljes időtartama alatt minden Játékos 3 (három) darab napi nyereményt jogosult nyerni. Amennyiben egy adott Játékos a Játék teljes időtartama alatt 3 napi nyereményt megnyert, a további érvényesen beküldött Pályázatával is részt vesz a heti vagy fődíj sorsoláson, így a további érvényes Pályázatok beküldésével növeli nyerési esélyeit ezeken a sorsolásokon.

5.2. HETI SORSOLÁSOK

5.2.1. Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően 2022. május 27. napján 13 órakor, közjegyző jelenlétében a Játék teljes időtartamának tekintetében az 6.1.2. pontban meghatározott heti nyereményekre vonatkozóan összesen 8 (nyolc) darab heti nyerő időpontot sorsol ki, a 4.2. pontban meghatározott minden játékhét vonatkozásában 2 (kettő) darabot. A sorsolás helyszíne: Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda (1163 Budapest, Veres Péter út 99.)

5.2.2. A 6.1.2. pontban meghatározott Nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a Nyereményekre vonatkozóan előre meghatározott nyerő időpontokban vagy az azutáni legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc) elsőként töltenek fel érvényes Pályázatot a 2.1. pontban írtak szerint. Amennyiben több Játékos másodpercre azonos időpontban küld be érvényes Pályázatot (tölti ki helyesen a kvízsort), a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.

5.2.3. A nyerő időpontok, a sorsoló bizottság tagjai kivételével, mindenki számára titkosak. A sorsolási jegyzőkönyvet Szervező elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerőidőpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Szervező székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

5.2.4. Amennyiben a heti nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül (így például, ha a Nyeremény kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a nyertes Játékos a 7.1. és 7.2 pontokban meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget), Szervező a 5.2.1. pontban meghatározott heti nyerőidőpontokat követően elsőként beküldött 2 (kettő) Pályázat beküldőit választja tartaléknyertesnek a heti nyeremény tekintetében. A tartaléknyertesek a nyerőidőpont utáni, azt követő első időpillanatokban beküldött Pályázatok időpontjának sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül vagy a Nyereményt a 7.2. pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át. Amennyiben egy tartaléknyertesnek sem lehetséges az adott Nyeremény kiadása, a Nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az adott Nyeremény a Szervezőnél marad.

5.2.5. Amennyiben egy Játékos Pályázata valamely heti sorsolás alkalmával kisorsolásra kerül, a Játékos ugyanezen Pályázata a fődíj sorsoláson is részt vesz. A Játék teljes időtartama alatt minden Játékos 1 (egy) darab heti nyereményt jogosult nyerni.

5.3. FŐDÍJ SORSOLÁS

5.3.1. Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően 2022. május 27. napján 13 órakor, közjegyző jelenlétében a Játék teljes időtartamának tekintetében az 6.1.3. pontban meghatározott fődíjra vonatkozóan összesen 1 (egy) darab nyerő időpontot sorsol ki. A sorsolás helyszíne: Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda (1163 Budapest, Veres Péter út 99.)

5.3.2. A 6.1.3. pontban meghatározott fődíjat a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékos nyerheti meg, aki a Nyereményre vonatkozóan előre meghatározott nyerő időpontban vagy az azutáni legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc) elsőként tölt fel érvényes Pályázatot a 2.1. pontban írtak szerint. Amennyiben több Játékos másodpercre azonos időpontban küld be érvényes Pályázatot, a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.

5.3.3. A nyerő időpont, a sorsoló bizottság tagjai kivételével, mindenki számára titkos. A sorsolási jegyzőkönyvet Szervező elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerőidőpont a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthető, előzetes időpont egyeztetés után a Szervező székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül,

5.3.4. Amennyiben a fődíj nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül (így például, ha a Nyeremény átadására azért nem kerül sor, mert a nyertes Játékos a 7.1. és 7.2. pontokban meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget), Szervező a 5.3.1. pontban meghatározott nyerőidőpontot követően elsőként beküldött 2 (kettő) Pályázat beküldőit választja tartaléknyertesnek a fődíj Nyeremény tekintetében. A tartaléknyertesek a nyerőidőpont utáni, azt követő első időpillanatokban beküldött Pályázatok időpontjának sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül vagy a Nyereményt a 7.2. pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át. Amennyiben egy tartaléknyertesnek sem lehetséges az adott Nyeremény kiadása, a Nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az adott Nyeremény a Szervezőnél marad.

6. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

6.1. A JÁTÉKBAN A KÖVETKEZŐ NYEREMÉNYEK KERÜLNEK KIOSZTÁSRA:

6.1.1. Napi nyeremények

A Játék teljes időtartama alatt naponta 1 (egy) darab, (összesen 28 (huszonnyolc) darab) Vegeta ajándékcsomag bruttó 5300 forint értékben, amely a következő termékeket tartalmazza (A feltüntetett árak a Podravka International Kft. Által, az átlag fogyasztói árak alapján becsült fogyasztói árakat képviselik):

Lino Lada gold mogyorókrém 350g 1189 Ft
Vegeta Natur grill zöldség fűszerkeverék 20g 219 Ft
Vegeta Natur grill pikáns fűszerkeverék 20g 219 Ft
Vegeta Natur grill classic fűszerkeverék 20g 219 Ft
Vegeta Natur gyros fűszerkeverék 20g 219 Ft
Vegeta Natur ínyenc oldalas fűszerkeverék 20g 219 Ft
Vegeta Gulyásleves- és pörköltkocka 120g 589 Ft
Vegeta Natur ételízesítő 75g 659 Ft
Eva szardínia növényi olajban 115 g 399 Ft
Eva tonhalsaláta vörös quinoával 160g 1049 Ft
Vegeta Natur levesalap bulgurral 90 g 409 Ft

6.1.2. Heti nyeremények

A Játék teljes időtartama alatt egy játékhétre vonatkozóan 2 (kettő) darab, (összesen 8 (nyolc) darab) heti nyeremény kerül kiosztásra: 1 (egy) darab SPAR ajándékkártya 30.000 Ft értékben

6.1.3. Fődíj A Játék teljes időtartama alatt egy fődíj: 1 (egy) darab 300.000 forint értékű SPAR ajándékkártya. (napi nyeremény, heti nyeremény és fődíj együtt: Nyeremény vagy Nyeremények)

6.2. Egy Játékos egy Pályázatával a Játék teljes időtartama alatt kizárólag 1 (egy) darab napi nyereményre, 1 (egy) heti nyereményre, valamint a fődíjra jogosult. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt 3 (három) darab napi nyereményre jogosult, de minden nyeremény esetében külön, érvényes Pályázattal kell rendelkeznie. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt összesen 1 (egy) darab heti nyereményre jogosult.

6.3. A heti nyeremények és a fődíj esetében az ajándékkártya szabadon átruházható, de készpénzre át nem váltható. A napi nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.

6.4. A fődíj felhasználásával kapcsolatos feltételek, felhasználási szabályok:

Érvényesség: A vásárlás dátumától számított 3 év. A kártyán lévő egyenleg bármely magyarországi SPAR, City SPAR, INTERSPAR, SPAR partner és SPAR market üzletben levásárolható a kártya érvényességi idején belül. (OMV- SPAR express és Lukoil – DESPAR töltőállomásokon a kártyák nem használhatóak). A kártya lejáratot követő beváltására, aktiválására vagy cseréjére nincs lehetőség. A kártyára felöltött összegből készpénz nem adható vissza. Az ajándékkártya szabadon átruházható, de elvesztése, eltulajdonítása vagy megrongálása esetén a SPAR Magyarország Kft. semmilyen felelősséget nem vállal, új kártya kiállítására nem köteles. A felhasználható egyenleg és az érvényességi idő az oldal alján kérdezhető le. Azajándékkártya visszaváltására vagy készpénzre váltására nincs lehetőség.

7. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

7.1. A Szervező a nyertes Játékosokat legkésőbb a nyertesség megállapítását (a nyerő időpontot követő első munkanap, a fődíj esetében a Játék lezárulta) követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a Pályázat beküldésekor (kód feltöltésekor) megadott e-mail címen, illetve telefonon is, amennyiben a Játékos a kód feltöltése során megadta a telefonszámát (a továbbiakban: Értesítés). A nyertes Játékos legkésőbb az Értesítést követő 5 (öt) munkanapon belül köteles visszaigazolni az Értesítést az info@nyerjavegetaval.hu e-mail címen és megadni a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatokat: a teljes nevét, telefonszámát és magyarországi kézbesítési címét. Amennyiben a nyertes Játékos a jelen pontban írt határidőt elmulasztja, a Pályázata kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki. Amennyiben a Szervező a nyertes Játékost a Regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető és Szervező jogosult tartaléknyertest értesíteni és részére a Nyereményt átadni.

7.2. A napi és heti nyereményeket a Szervező postai úton vagy futárszolgálattal juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. Szervező a napi nyeremények kézbesítését kétszer kísérli meg, a Játék lezárultát követő 30 (harminc) naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a napi és heti nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, Küldeményforgalmi Üzletszabályzatában, valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint vagy a sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremények átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

7.3. A fődíj nyereményt postai úton vagy futárszolgálattal juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre a 7.2. pontban foglaltaknak megfelelően, illetve a Játékos választhatja a személyes átvétel lehetőségét a Szervezővel előre egyeztetett helyen és időpontban.

7.4. A Szervező a Nyereményeket és a nyerteseket a nyertesség megállapítását követő 24 órán belül a Weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

7.5. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

8. ADÓZÁS

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó posta-, illetve futárköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek, így az esetleges személyes átvételhez kapcsolódó költségek a Játékost terhelik.

9. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

A Játékról részletes információk a Weboldalon érhetők el, továbbá a Játékos az info@nyerjavegetaval.hu e-mail címen is kérhet tájékoztatást.

10. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

10.1. A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

10.1.1. a Szervező, mint adatkezelő, és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó nevüket és e-mail címüket, nyertesség esetén továbbá lakcímüket és telefonszámukat a Játék időtartama alatt a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása céljából (ezen belül az adatkezelés célja a Játékban részt vevő személyek által megadott adatok ellenőrzése annak érdekében, hogy a Nyeremények az arra jogosultak részére kerüljenek átadásra, továbbá, a Nyeremények megfelelő címre történő kiszállításának megoldása, valamint a Nyeremény átvételére vonatkozó jogosultság ellenőrzése) kezelje, illetve feldolgozza;

10.1.2. nyertesség esetén nevüket a Szervező, illetve a Lebonyolítók minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozzák (különösen a Weboldalon feltüntesse);

10.1.3. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

10.2. A megadott adatok kezelését a szervező PODRAVKA-INTERNATIONAL Kft., mint adatkezelő végzi. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Lebonyolító végzi, mint adatfeldolgozó. Az adatfeldolgozás célja a Játék lebonyolítása, a Nyeremények kézbesítése, Weboldal üzemeltetése.

10.3. A Szervező a Pályázat beküldése során megjelölt, üzlettípusra vonatkozó információt kizárólag anonim módon, statisztikai célra használja fel.

10.4. Az adatkezelő a Játékosok által megadott adatokat a Játék lezárását követő 60 napig kezeli és őrzi, ezen időpont elteltét követően bármely külön értesítés nélkül törli nyilvántartásából.

10.5. A Szervező, mint adatkezelő a mindenkor hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően, azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezései alapján kezeli a Játékos személyes adatait.

10.6. A Játékost, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatosan:

10.6.1. hozzáféréshez való jog: A hozzáférés joga keretében a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről, azokhoz hozzáférhet, továbbá arról, hogy az Adatkezelő kezel-e és ha igen milyen személyes adatot a Játékosról.

10.6.2. helyesbítés, illetve törlés, az adatkezelés korlátozásának joga: A Játékos jogosult kérelmezni, hogy téves, pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok kijavítását, helyesbítését végezze el az Adatkezelő, illetve személyes adatainak törlését igényelheti. Ha a Játékos a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést a kérelemnek megfelelően korlátozhatja. Ha a Játékos vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. A Játékos kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi azok törlését. A Játékos előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adataira adatkezelés céljából, de a Játékos igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

10.6.3. az adatainak hordozhatóságához való jog: Az adathordozhatósághoz való jog keretében a Játékos jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek – akár közvetlenül is - továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.

10.6.4. hozzájárulás visszavonásának joga A Játékos részben vagy egészben bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

10.7. Ha a Játékos a fentiekben rögzített jogokkal élni szeretne vagy az adatkezelés kapcsán bármilyen kérdése merül fel, esetleg bármilyen panasza merülne fel az adatkezeléssel kapcsolatosan a Szervezőhöz fordulhat emailben az alábbi elérhetőségen: e-mail: info@nyerjavegetaval.hu

10.8. Amennyiben a Játékos a személyes adatainak kezelése során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

10.8.1. közvetlenül a Szervezőhöz fordulhat postai levélben vagy e-mailen keresztül;

10.8.2. az érintett felügyeleti hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: székhely: H-1125 Budapest, 1125 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

10.8.3. bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése esetén.

10.9. A jelen Játékban történő részvétel, valamint a részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, ugyanakkor, ha a Játékos nem járul hozzá a személyes adatai kezeléséhez úgy a részvétele a Játékban nem lehetséges. Ha Játékos a Játék időtartama alatt, illetőleg a Nyeremény átadása előtt adatainak törlését vagy korlátozását kéri, vagy visszavonja az adatkezeléshez történő hozzájárulását, akkor a Játékból kizárásra kerül.

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező, Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

11.2. Szervező nem fogad el tépett, szennyezett, elmosódott vagy bármilyen okból sérült, manipulált vagy megrongálódott Blokkot. A hamisított, promóciós termék vásárlását igazoló, vagy nem valós Blokk adatokat tartalmazó Blokkok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve a Blokk bárminemű manipulációját. A Játékban résztvevő Blokkok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a Blokkok és a rajtuk szereplő vásárlási adatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárják felelősségüket.

11.3. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

11.4. A Szervező és a Lebonyolító a heti nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

11.5. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

11.6. Ha a Játékos adat- illetve kódfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, telefonhálózattal, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

11.7. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

11.8. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

11.9. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2022. 05. 26.